Modele de raport al cenzorului

(2) in cazul in care cenzorul este persoana Juridica, acesta trebuie sa AIBA domeniul de activez contabilitate, audit Financiar sau Consultanta in domeniul fiscal, conforme legislatiei in vigoare. Art. 46-(5) functia de presedinte, respectiv Membru in Comitetul Executiv, este incompatibila cu functia de Cenzor sau Membru in Comisia de cenzori. Aceasta postare a fost editata de madalinab: 10 mars 2009-02:03 PM (7) nu pot fi alese sau numite in functie de conducere, administrare ori Control DIN cadrul asociatiilor de proprietari persoanele Care au suferit condamnari, in baza unor hotarari judecatoresti Ramase Definitive, pentru infractiuni de Natura Economico-financiara. Președintele asociației noastre de proprietari a angajat un Cenzor, care nu face parte din asociație și îl plătește DIN banii noștri. Este Legal ca cenzorul să nu fie o persoană DIN cadrul asociației? (Maria PAVELESCU, Ilfov) (2) Comisia de cenzori este Formata dintr-un numar impar de Membri, nu mai mare de cinci. (9) pentru neindéplorinirea atributiilor ce II/le Revin, cenzorul/membrii comunitara de cenzori raspunde/raspund Personal sau in Solidar pentru prejudiciile cauzate DIN Vina lui/Lor asociatiei si/sau proprietarilor. e) executa controale inopinate, Impreuna Cu 2 Membri ai comitetului Executiv pentru verificarea contabilitatii si a activitatii de casierie, si consemneaza rezultatele controalelor in Registrul UNIC de procese-verbale al asociatiei de proprietari; a) adunarea Generala a asociatiei de proprietari a aprobat descarcarea de Gestiune privind exercitiul Financiar précédent; c) verifica Lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli conforme documentelor, registrelor si situatiei soldurilor elementelor de Activ si PASIV intocmite de catre Administrator; (3) cenzorul sau membrii comunitara de cenzori depun, daca adunarea Generala a asociatiei de proprietari hotaraste astfel, dans contul bancar al asociatiei de proprietari o garantie, pe baza unui Contract de garantie exemple in acest sens. cuantumul garantiei nu poate fi mai mic decat Media anuala a totalului cheltuielilor Lunare ALE asociatiei. Art.

59-(1) Cenzorul/Comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociatie de proprietari sa urmareasca Aplicarea prevederilor prezentei legi de catre organele de conducere ALE asociatiei de proprietari si sa verifice executia bugetului de venituri si cheltuieli conformer prevederilor LEGALE à vigoare. (8) antérieur alegerii sau numirii intr-o functie de conducere, administrare ori Control DIN cadrul asociatiilor de proprietari, persoanele candidat trebuie sa dovedeasca in adunarea Generala respectarea prevederilor alin. (7), pe baza cazierului Judiciar Eliberat conforme prevederilor legale in vigoare si, in cazul administratorului si al cenzorului ori, dupa caz, Al membrilor comunitara de cenzori, si a documentelor care sa ateste pregatirea PROFESIONALA in domeniu. (5) in cazul in care se constata de catre reprezentantii asociatiei de proprietari sau de catre proprietari déficit in Gestiune, Asociatia poate dispune asupra unei sume de Bani egale cu cuantumul minusului in Gestiune, direct din contul bancar mentionat la alin. (3), Cu aprobarea scrisa anterioara a adunarii GENERALE, fara a avea nevoie de consimtamantul deponentului garantiei.